ویدئو توضیح فرایند ساخت با دال بتنی و نمونه هایی از ساخت و ساز با این سیستم.
فیلم توضیح برنامه های کاربردی مختلف سیستم GEOLIFE
نصب و راه اندازی ویدئو توضیح اسلب کف مصنوعی GEOLIFE برای ساخت پل استفاده شود.
نشان می دهد روند اولیه ساخت GEOLIFE دال ساختاری برای خاک مصنوعی است.
ویدئویی را می توان به عنوان فرایند تولید از طبقه دال GEOLIFE ساختاری مصنوعی به عنوان محل اقامت خدمت برای منطقه هیدروپونیک در حال رشد، آلیاژها خودرو، عابر پیاده، یا بنیاد ساختمان مشاهده می شود.
این نشان می دهد از کل فرایند تولید اسلب GEOLIFE ساختاری به خاک مصنوعی به مطالعه از نرم افزار به عنوان یک پل، در نهایت مختلف برنامه ها و سیستم GEOLIFE قابلیت های. برنامه های کاربردی از جمله در ساختمان.